Jaarverslag 2011

Oosterhout, 12 september 2012

Jaarverslag Stichting Imani 2011.

1.Imani

De totale ondersteuning in 2011 aan Imani via Stichting Imani bedroeg 82.261 Euro (inclusief via de rekening van Stichting Parkingboys 12.000 Euro).

Naast de ondersteuning aan algemene kosten zoals eten, drinken, medicijnen, schoolkosten etc. hebben we bijgedragen aan de accountantskosten voor de jaarrekening.

Informatie over Imani is binnegekomen via de kwartaal- en jaar-rapportages en de jaarrekening 2011 van Imani.

Met de aanstelling van Steve als manager van Imani A en Tabitha als manager van Imani Ngong is de keus gemaakt om van Imani een familieorganisatie te maken met ex-Imani kinderen aan de leiding.

2. Seed Trust

In 2011 heeft Stichting Imani aan Seed Trust voor het derde keer 10.000 Euro gegeven om het bedrijf SEED Trust te ontwikkelen.

Het gaat uitstekend met SEED Trust het bedrijf dat onder andere kredieten verschaft aan moeders in problemen die een relatie hebben met de Imani kindertehuizen.

Het voorstel is om de ondersteuning aan SEED Trust vanuit Stichting Imani te verminderen naar 5.000 Euro per jaar voor de komende twee jaar. SEED geeft inmiddels de eerste lening uit aan een Imani kind en ook moeders via Imani krijgen adviezen.

3. Wajibu Wetu

In 2011 ontving het Wajibu Wetu kindertehuis 8.650 Euro. Hiervan is 3.650 Euro is ingezameld voor een vakantie van al de kinderen naar Mombasa en 5.000 Euro is de jaarlijkse reguliere ondersteuning van Stichting Imani aan Wajibu Wetu.

Het gaat goed met de 36 kinderen van Wajibu Wetu die wederom bijzonder hebben genoten van de vakantie in Mombasa.

4. Fondswerving in 2011

In 2010 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 115.826 Euro.

10.000 Euro waren giften voor de ontwikkeling van SEED Trust en 8.650 Euro waren bestemd voor Wajibu Wetu.

Het benefiet met de Lama´s in 2011 is gehouden in december 2011 en de opbrengsten zijn hiervan gestort in 2012 en toegevoegd aan het resultaat in 2012.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is gedurende 2011 diverse malen geactualiseerd.

In 2011 is in december de zevende nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2011 een bedankbriefje voor hun giften.

6. Financieel verslag 2011

Inkomsten in 2011

Totaal 116.981 € waarvan 115.826 € aan algemene giften en 1.155 € aan renteinkomsten.

Uitgaven in 2011

Totaal 99.014 € waarvan 88.911 € aan de projecten Imani, SEED trust en Wajibu Wetu en 10.103 € aan beheerskosten. De beheerskosten van de stichting worden betaald uit bijdragen van de bestuursleden.

Banksaldo

Het banksaldo nam hierdoor toe met 17.967 € van 105.150 € per 31-12-2010 naar 123.118 € per 31-12-2011 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Seed in 2012.

Begroting 2012 en 2013

 

Stichting Imani begroting 2011/2012/2013
2011   realisatie 2011 2012 2013
Inkomsten
Fondswerving  € 100.000  € 115.827  € 100.000  € 125.000
Rente inkomsten  €     1.500  €     1.155  €     1.500  €     2.000
 Totaal  € 101.500  € 116.982  € 101.500  € 127.000
Projectuitgaven
Imani  €   80.000  €   70.261  €   85.000  € 110.000
SEED  €   10.000  €   10.000  €     5.000  €     5.000
Wajibu Wetu  €     9.000  €    8.650  €     9.000  €     9.000
Beheerskosten*  €     2.500  €   10.103  €     2.500  €     3.000
 Totaal  € 101.500  €   99.014  € 101.500  € 127.000

 

* Beheerskosten worden betaald uit bijdragen van bestuursleden.