Bestuur

Bestuur

  • Voorzitter: Frans Meerveld, directeur/eigenaar FMSD Consultancy BV.
  • Penningmeester en secretaris:  Rudy Oostrom, directeur/eigenaar OK Nutripet.
  • Marieke Bemelman, opereert sinds 2002 met haar bedrijf de Connecting Link als producent van boekprojecten en communicatieadviseur. Werkterreinen: (cultuur)historie, kunst, muziek, natuur & landschap, duurzaamheid, ondernemen en gezondheid.
  • Sarah Maina, sales development and customer success specialist with a background in Finance and Management Science. Materialise. Geboren in Kenya en enkele jaren gewerkt voor Imani Rehabilitation Agency.
  •  Martijn van Hulsteijn, Partner en senior adviseur | Sport | Beleid en strategie | Maatschappelijke impact | Governance | Sportevenementen | Sportinfrastructuur: Synarchis

Directeur: Harrie Oostrom

Belastingdienst

RSIN of fiscaal nummer: 8168.46.340

Stichting Imani is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overmaking tot een periodieke schenking.

De procedure voor periodieke schenkingen wordt eenvoudiger. Een notariële akte is niet langer nodig. Per 1 januari 2014 volstaat een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en Stichting Imani.

Extra belastingvoordeel
Periodieke schenkingen of periodieke giften bieden voor de schenker extra belastingvoordeel. Deze giften aan Stichting Imani die aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een drempel- of maximumbedrag is niet aan de orde. Wel moeten de giften als vaste bedragen minimaal één keer per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar.

Schenkingsovereenkomst
Schenkingsovereenkomst direct tussen gevende en Stichting Imani. De gever vult een model-schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst in met gegevens over de gift en de begunstigde instelling. Vervolgens vult Stichting Imani aanvullende gegevens in en stuurt de aangevulde overeenkomst terug aan de gever en bewaart een kopie in haar administratie. Ook de gever bewaart de overeenkomst in zijn of haar administratie. Als de Belastingdienst ernaar vraagt moeten beide exemplaren overhandigd kunnen worden.
De periodieke gift is gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst voor de gever geheel fiscaal aftrekbaar als deze jaarlijks wordt verantwoord in de aangifte inkomensheffing.

Klachtenreglement

1. Klachten worden binnen een periode van 2 maanden na het ontstaan schriftelijk gericht aan het bestuur van stichting Imani.

2. Het bestuur verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en consulteert de betrokken personen en organisaties en de klagende persoon of organisatie. Het bestuur maakt een schriftelijke inschatting van de klacht op basis van alle verkregen informatie. Binnen acht weken geeft het bestuur van Stichting Imani een schriftelijk en beargumenteert advies.

3. Indien het advies door de klager niet wordt geaccepteerd, kan deze binnen vier weken in beroep gaan bij het bestuur van Stichting Imani. Het bestuur geeft binnen zes weken een bindend advies.

4. Mocht de klager met het bindend advies van het bestuur niet eens zijn, dan kan de zaak voorgelegd worden aan het Nederlandse recht.

5. Jaarlijks stelt het bestuur een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.

Helpen

Je kunt ons helpen met een gift op NL44ABNA0437433005 ten name van Stichting Imani