Jaarverslag 2012

Oosterhout, 5 april 2013

Jaarverslag Stichting Imani 2012.

1Imani

De totale ondersteuning in 2012 aan Imani via Stichting Imani bedroeg 179.556 Euro (inclusief via de rekening van Stichting Parkingboys 12.500 Euro).

Een ruime stijging t.o.v. 2011. Hiervoor zijn de volgende verklaringen:.

  1. In 2012 zijn er aantal nieuwe donoren die hun bijdrage via stichting Imani hebben overgemaakt. Waaronder een legaat van 12.500 Euro en een bijdrage voor capaciteitsopbouw voor 10.000 Euro. Totaal 22.500 Euro
  2. Via een donor zijn er eenmalige donaties geweest voor in totaal 50.000 Euro. Deze waren bestemd voor het twintig jarige bestaan, enkele verbouwingen en voor de nieuwe Malindi Bus.

Meer kinderen, hogere kwaliteitseisen aan de opvang van de kinderen, hogere kwaliteitseisen aan de voorzieningen en nieuwe managers functioneren nog niet optimaal:

Het aantal kinderen intern in Imani is in 2012 gestegen van 292 in 2011 naar 336 kinderen in 2012. De groei wordt veroorzaakt doordat veel kindertehuizen werden gesloten omdat ze niet aan de strengere kwaliteitseisen van de Keniaanse overheid konden voldoen. Voor de kinderen die op straat dreigden te komen heeft de overheid een beroep gedaan op Imani met het verzoek om een aantal van deze kinderen (tijdelijk) op te vangen.

In de nieuwe kwaliteitseisen staan ook een aantal richtlijnen t.a.v. gebouwen en voorzieningen. Deze aanpassingen vragen extra aandacht en kosten extra geld.

Met de aanstelling in 2011 van Steve als manager van Imani A en Tabitha als manager van Imani Ngong is de keus gemaakt om van Imani een familieorganisatie te maken met ex-Imani kinderen aan de leiding. In 2012 is gebleken dat beide nieuwe managers nog enorm veel moeten leren, zij waren nog niet in staat om veel werk van de directrice Faith over te nemen.

Het werk in 2012 is toegenomen en de jonge managers kosten de eerste jaren nog extra tijd en energie. In de loop van 2012 is de directrice Faith het teveel geworden zij kon het werk niet aan, met als gevolg dat zij ernstig ziek is geworden. In november 2012 heeft zij nadrukkelijk verzocht of Stichting Imani vanaf 2013 haar kan gaan ondersteunen met de opleiding van de nieuwe managers, versterking van de interne organisatie en de begeleiding van de toekomstige opvolging van Imani.

Het bestuur van Stichting Imani onderkent de financiële risico’s en managementproblemen voor Imani in Kenia. Dit betekend dat de komende jaren het management van Imani extra getraind en geadviseerd moeten worden. Dit met steun vanuit Stichting Imani.

Om de hogere onkosten voor Imani de komende jaren te dekken en de afhankelijkheid van alleen Nederland te verkleinen, is het nodig dat Imani met hulp van Stichting Imani naar nieuwe additionele Internationale donoren op zoek moet gaan. Stichting Imani zal het management trainen en adviseren hoe deze Internationale donoren te benaderen.

De hogere eisen van de Keniaanse overheid hebben als gevolg dat de uitgaven van Imani de komende jaren stijgen. Het lijkt rechtvaardig dat Imani een beroep zal moeten gaan doen op een financiële bijdrage van de Keniaanse overheid, ook hierin zal Stichting Imani adviseren.

2. Seed Trust

In 2012 heeft Stichting Imani aan Seed Trust 5.000 Euro gegeven om het bedrijf SEED Trust te ontwikkelen.

Het gaat goed met SEED Trust het bedrijf dat onder andere kredieten verschaft aan moeders in problemen die een relatie hebben met de Imani kindertehuizen. Door dat de relatie met Imani bestaat krijgt SEED via Yente van FEMI een bijdrage van 10.000 Euro in 2013 om trainingen te verzorgen aan vrouwelijke ondernemers.

3. Wajibu Wetu

In 2012 ontving het Wajibu Wetu kindertehuis 13.220 Euro. Hiervan is 4.220 Euro is ingezameld voor een vakantie van al de kinderen naar Mombasa en 5.000 Euro is de jaarlijkse reguliere ondersteuning van Stichting Imani aan Wajibu Wetu. Via de donatie van een donor ging een extra 4.000 Euro naar Wajibu Wetu Deze is een bijdrage in de aanschaf van een nieuwe minibus.

Het gaat goed met Wajibu Wetu die een enorm stuk land hebben gekocht waarop zij zich in de toekomst gaan vestigen. Het huidige huis waar ze nu gehuisvest zijn is een huurhuis.

4. Fondswerving in 2012

In 2012 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 219.302 Euro. Daarnaast is er donorbijdrage ontvangen van een nieuwe donor terwaarde van 10.000 Euro. Via rente inkomsten kwam 3.254 Euro binnen.

Het laatste benefiet met de Lama´s is gehouden in december 2011 en de opbrengst van 23.238 Euro is gestort in 2012.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is gedurende 2012 diverse malen geactualiseerd.

In 2012 is in december de achtste nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2012 een bedankbriefje voor hun giften.

6. Financieel verslag

Inkomsten in 2012

Totaal 255.794 € aan algemene giften en 3.254 € aan rente.

Uitgaven in 2012

Totaal 209.991 € waarvan 185.276 € aan de projecten Imani, SEED trust en Wajibu Wetu, 5.250 aan incidentele steun en 19.465 € aan beheers- , reis- en verblijfskosten. De beheers-, reis- en verblijfskosten worden betaald uit bijdrage van de bestuursleden.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 45.803 € van 123.118 € per 31-12-2011 naar 168.921 € per 31-12-2012 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Seed in 2013.

 

Stichting Imani begroting 2013/2014
realisatie 2012 2013 2014
Inkomsten
Fondswerving  €                252.541  €              220.000  €           200.000
Rente inkomsten  €                    3.254  €                  2.500  €               2.000
 Totaal  €               255.795  €             222.500  €           202.000
Projectuitgaven
Imani  €                167.056  €              220.000  €           170.000
SEED  €                    5.000  €                  5.000  €               5.000
Wajibu Wetu  €                  13.220  €                  9.000  €               9.000
Incidentele kosten  €                    5.250  €                  6.500
Beheerskosten  €                  19.465  €                20.000  €             27.000
 Totaal  €               209.991  €             260.500  €           211.000